Tuesday, 9 August, 2011

VYATHYASA

ಭಾವವೊಂದನು ಬಿಟ್ಟರೆ
'ಅ'ಕಾರ ಮತ್ತು 'ಇ'ಕಾರದಷ್ಟೇ
ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ;
ಅಂದು ಭಕ್ತಿಯಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ
ಕುಣಿಯುತ ಹಾಡುತಿದ್ದರು
ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ರಂಗ ರಂಗ
ಇಂದು ನಶೆಯಲಿ "ಫುಲ್"ಲೀನರಾಗಿ 
ಕುಣಿಯುತ ಹಾಡುವರು
ಚಿತ್ರಗೀತೆ ರಿಂಗ ರಿಂಗ.

No comments:

Post a Comment