Wednesday, 9 March, 2011

CHANDIRA

ಬೆಳದಿಂಗಳಿನ ಬೆಳಕಲಿ ನೋಡಲು ಚೆಂದ ಆಗಸ
ಚಂದಿರನ ಹಾಲ್ಬೆಳಕು ತರುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತಸ

ಆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿ ನಾಚಿ ಮರೆಯಾದನು ರವಿ
ಆ ಸಮಯವನೆ ಕಾಡು ಚಂದ್ರನನು ಬಣ್ಣಿಸುವನು ಕವಿ

ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಚಂದ್ರನೆಷ್ಟು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಂತ
ಹದಿನೈದು ದಿನದಲೇ ಆಗುವುದವನ ದೇಹಾಂತ.

No comments:

Post a Comment