Friday, 18 January, 2013

ಯಥಾ ರಾಜಾ...

ಯಥಾ ರಾಜಾ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ..
ನಿಜವಾದ ಮಾತಿದು...
ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮೌನದಿಂದಿರಲು
ಕಾರಣ, ನಮ್ಮಯ ಮೌನಿ ಪ್ರಧಾನಿ.
ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿಂದ
ಬರಲೇ ಬೇಕಿತ್ತು....
ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ವವರ ಶಿರಕ್ಕೆ
ಬದಲಾಗಿ... ಶತ್ರು ಶಿರ ತನ್ನಿ
ಅನ್ನುವ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ

No comments:

Post a Comment