Tuesday, 29 July, 2014

ನೀನಿಲ್ಲ...ಅದೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೇ...
ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ
ನೀ ನಿಂತಿರುವಂಥಾ
ಹಿತವಾದ ಅನುಭವ...
ಎದುರು ಬಾರದೆ
ಸತಾಯಿಸುವ ಹಾಗೆ...
ಈ ರೀತಿ
ಅನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ
ಹಿಂತಿರುಗಿ
ನೋಡಿ ನೋಡಿ
ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ
ನೋಡಿದಾಗ
ನೀನಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ...
ಸಾಕು ಇನ್ನೆಂದೂ
ನಾ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ
ಕರೆದರೂ ನೀ ನನ್ನ
" ಓ ನನ್ನ ನಲ್ಲ "
ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನೀನಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲ

No comments:

Post a Comment